Epoxidová pryskyřice Glass

654 Kč 1 150 Kč od 654 Kč 540,50 Kč bez DPH 950,41 Kč bez DPH od 540,50 Kč bez DPH 817,50 Kč / 1 kg 718,75 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
22.5.2024 22.5.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Epoxidová pryskyřice Glass je ideální na tvoření různých druhů šperků, klíčenek, záložek do knih, doplňků a designových prvků na oblečení. Tato křišťálová pryskyřice se také skvěle hodí na výrobu náhrdelníků, medailonků, náramků, náušnic, přívěsků, broží, čelenek, prstenů, knoflíků a dalších podobných výrobků.

Tato pryskyřice je vhodná na zalévaní do silikonových forem z naší nabídky do tloušťky cca 2 cm a plochy 5x5 cm.

Pryskyřice je dodávána s tvrdidlem. Zakoupené množství je součet hmotnosti složek A a B.

Mísící poměr: 100 : 60 (hmotnostní).

Výrobce: RESIN PRO ITALY

Při skladování při teplotách pod 20 °C a při přepravě v zimních měsících se může pryskyřice zakalit (mléčné zbarvení, bílé hrudky). Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. 

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Křišťálová pryskyřice Glass byla vynalezena přímo pro výrobu odlitků, které mají hodně detailů a tloušťku od 1 mm do 20 mm s velikostí plochy ne více než 5x5 cm. Pryskyřice má speciální vlastnosti, díky kterým se v ní tvoří méně vzduchových bublin. Tyto vlastnosti jsou vysoká průhlednost (efekt vody), samonivelační vlastnosti, nízká viskozita a delší doba tvrdnutí ve srovnání s tradiční epoxidovou pryskyřicí. Díky delší době tvrdnutí tak můžete výrobek dále ohýbat a upravovat do dalších tvarů bez potřeby dalších speciálních pomůcek a forem. Po zatvrdnutí má pevný, zrcadlově lesklý a naprosto hladký povrch. Má vysokou ochranu před vlhkostí vzduchu během vytvrzovacího procesu.

Je plně transparentní a je použitelná na vrstvy cca od 1 do 20 mm. V případě vyšších odlitků ji doporučujeme odlévat po vrstvách, a to po částečném nebo úplném vytvrzení spodní vrstvy. Lze ji dobře probarvovat a pigmentovat. Vytvrzení za cca 24-48 hodin, dobře opracovatelná a leštitelná. Má výborné mechanické vlastnosti, vysokou pevnost a soudržnost.

Specifikace

 • Maximální tloušťka vrstvy je cca 20 mm.
 • Maximální velikost odlévané plochy je 5x5 cm.
 • Po vytvrzení má plně transparentní, pevný a zrcadlově lesklý povrch.
 • Je UV stabilní a odolná vůči vlhkosti ze vzduchu (omezuje tvorbu vodních skvrn, ztráty lesku a žloutnutí).
 • Je vhodná pro transparentní i probarvené odlitky, dobře se barví barvivy a pigmenty z naší nabídky.
 • Doba zpracovatelnosti 1 hodina.
 • Doba vytvrzení pro odformování: 24-48 hodin. V závislosti na velikosti odlitku může trvat až pět dní, než výrobek dosáhne tvrdosti pro odformování. Finální vytvrzení a dokončení všech vazeb v pryskyřici proběhne za 10-14 dní, v tu chvíli je pryskyřici možné brousit nebo na ní odkládat předměty (platí pro vytvrzování ve stálé teplotě 20 - 25 °C).
 • Je samonivelační a dobře tekutá.
 • Je bez rozpouštědel, neobsahuje fenolické látky a je prakticky bez zápachu.
 • Lze ji použít pro zalévání všech typů materiálů (dřevo, beton, sklo apod.).
 • Viskozita směsi 175–225 cps při teplotě 25 °С.
 • Výsledná tvrdost: 70 – 75 Shore D.
 • Katalýza tenké vrstvy „filmu“ (od 1 mm při teplotě 30 ° C): 6 hodin.

Zpracování a aplikace

Nejdříve smícháme obě složky v hmotnostním mísícím poměru 100 : 60. Každou složku je potřeba důkladně zvážit v gramech. Nejdříve do nádoby (čisté a suché) nalijeme a odvážíme složku A v požadovaném množství, vynulujeme váhu a nalijeme a odvážíme složku B v požadovaném množství. Pro usnadnění výpočtu potřebné hmotnosti složky A a B použijte naši tabulku výpočtů. Obě složky se míchají po dobu 3–4 minut (míchání ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček se střídá, přičemž je nutné seškrabávat materiál i ze stěn a dna nádoby). Po promíchání se doporučuje směs přelít do jiné čisté a suché nádoby, znovu zamíchat a poté aplikovat.

Pokud se hmota odlévá do forem, je vhodné použít silikonovou formu. V případě forem vyrobených z jiných materiálů, je nutné pro snadné vyjmutí z formy použít separátor. Nedoporučujeme použít jako formu skleněné nádoby, mohly by při vytvrzování pryskyřice prasknout. Při zalévání porézních materiálů (dřevo, beton) dochází k uvolňování vzduchových bublin do odlévané hmoty, proto je potřeba tyto předměty penetrovat. Penetraci porézních materiálů je možné provést speciální penetrací, nebo je můžete natřít tenkou vrstvou pryskyřice a po jejím zatuhnutí takové předměty zalít do požadovaného výrobku.

Pro zajištění optimální konzistence a kvalitního výsledku po aplikaci je potřeba při smíchávání zajistit dostatečnou teplotu prostředí i hmoty (cca 20 °C). Nízké teploty mají výrazně negativní vliv na konečný výsledek.

Upozornění

 • Dodržujte dobu zpracování, nepracujte s hotovou směsí déle než 1 hodinu. Při nedodržení této doby nemusí mít výrobky potřebné vlastnosti (hotové výrobky mohou být křehké) a pryskyřice se může začít v míchací nádobě ve vyšší vrstvě rychle zahřívat (tzv. exotermická reakce) a znehodnotit se.
 • Při skladování při teplotách pod 20 °C se může pryskyřice zakalit. Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. Zabraňte proniknutí vody do lahve s pryskyřicí. Po vyjmutí z lázně nechte vychladnout a poté použijte.
 • Na hotové výrobky z pryskyřice se nesmí pokládat horké předměty, jako jsou například hrnky s čajem. Výrobek by se mohl poškodit.

Bezpečnostní opatření

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby.
 • Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře.
 • Po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte.
 • Pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %).
 • Teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C.
 • Pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci.
 • Doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Bezpečnostní listy, technické listy a certifikace

Jak správně namíchat pryskyřici?

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/státních předpisů. Obal znečištěný výrobkem
odevzdejte ve sběrně nebezpečneho odpadu.
Uzávěr odolný proti otevření dětmi ano
Hmatatelná výstraha před nebezpečím ano
- Označení pro nebezpečné složky: benzylalkohol; 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 4,4'-isopropylidendifenol,
oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem, reakční produkty s 3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyklohexylaminem

5
11x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
PK Avatar autora | 24.4.2024
Jsem velmi spokojen s pryskyřicí, pohodlná práce dobrý výsledek doporučuji.
5
AL Avatar autora | 27.12.2023
Nakupuji opakovaně a jsem velmi spokojená, pracuje se s ní velmi dobře a výsledné výrobky vypadají skvěle. Doporučuji
5
JV Avatar autora | 26.12.2023
skvělá cena. křišťálově čistá
5
Avatar autora | 9.11.2023
Koupila jsem tuto pryskyřici již po nekolikáté, jsem s ní velmi spokojená.
5
HH Avatar autora | 2.11.2023
vyzkoušeno a jsme velmi spokojená, doporučuji k vyzkoušení
5
JV Avatar autora | 19.9.2023
Velmi spokojená . Budu příště kupovat u Vás znovu.
5
I Avatar autora | 26.7.2023
Epoxidová pryskyřice splnila má očekávání - dobře tvrdne a má krásný jednolitý povrch. U hodinových koleček jsem čekala, že budou drobnější.
5
IE Avatar autora | 28.6.2023
Velká spokojenost. Objednám znovu..
5
VP Avatar autora | 20.6.2023
Jsem velmi spokojená
5
PR Avatar autora | 23.5.2023
EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE GLASS velmi dobře tvrdne a je krásně lesklá.
5
PF Avatar autora | 23.5.2023
Perfektní, vyhovuje mi, že rychle tvrdne
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.