Reklamace a vracení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen zkontrolovat obal doručeného zboží ihned při přejímce od kurýra, případně na přepážce České pošty nebo dalšího dopravce. Jestliže je obal viditelně poškozen, kupující zásilku nepřejímá a vyplní s dopravcem formulář o poškození zboží během přepravy a rovněž informuje prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem. Podepsaný formulář o poškození obalu zboží během přepravy kupující zašle e-mailem na: info@resinstudio.cz

Pokud poškození obalu zboží kupující zjistí až po odjezdu dopravce, kontaktuje neprodleně kurýrní společnost, která zboží doručila.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců pro fyzické osoby a dvanácti měsíců pro právnické osoby od převzetí zboží.

Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou nebo emailem na info@resinstudio.cz s uvedením čísla faktury nebo objednávky, důvodu reklamace, preferovaného řešení reklamace a kontaktních údajů.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. Kupující dále obdrží potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace telefonicky nebo e-mailem. 

Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží;
 • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou
  údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením; 
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu; 
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání;
 • se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu; 
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího; 
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
  chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které
  jednoznačně vyplývá z povahy věci; 
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou.

      Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého
Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí
Kupujícím.
       Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, žárovky…), bývá jeho
obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího
reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke
skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým
užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
       Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

Kontaktní informace a adresa pro vyřízení reklamace:

Angel Company s.r.o.,

Dobrovodská 2054/53a, 370 05 České Budějovice

+420 776 775 777

info@resinstudio.cz

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.