Epoxidová pryskyřice Sea&Geode

760 Kč 1 860 Kč 3 220 Kč 4 900 Kč 14 900 Kč od 760 Kč 628,10 Kč bez DPH 1 537,19 Kč bez DPH 2 661,16 Kč bez DPH 4 049,59 Kč bez DPH 12 314,05 Kč bez DPH od 628,10 Kč bez DPH 760 Kč / 1 kg 547,06 Kč / 1 kg 644 Kč / 1 kg 544,44 Kč / 1 kg 425,71 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Hustá epoxidová pryskyřice Sea&Geode se zvýšenou hustotou, která se dokonale hodí ke tvorbě obrazu – napodobeniny moře a Geode Art. Tato křišťálová pryskyřice je také vhodná pro tvorbu nádherných květin vytvořených pomocí malování barevně obarvenou pryskyřicí do transparentního podkladu. Pryskyřice se díky své hustotě velmi pomalu prolíná a dává tím nekonečně mnoho možností pro vytvoření nádherných obrazců.

Pro výrobu mořské pěny doporučujeme pryskyřici používat v kombinaci s práškem WAVE effect.

Tato pryskyřice je vhodná na zalévaní do silikonových forem z naší nabídky do tloušťky cca 5 mm.

Pryskyřice je dodávána s tvrdidlem. Zakoupené množství je součet hmotnosti složek A a B.

Mísící poměr: 100 : 70 (hmotnostní).

Výrobce: RESIN PRO ITALY

Při skladování při teplotách pod 20 °C a při přepravě v zimních měsících se může pryskyřice zakalit (mléčné zbarvení, bílé hrudky). Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. 

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Epoxidová pryskyřice Sea&Geode je velmi hustá pryskyřice s konzistencí jako včelí med. Díky své konzistenci je ideální pro přesnější konstrukční práce, jako je například tvoření řezů kamenů (geod), mořských břehů a květinových vzorů. Pryskyřice je při práci dobře poddajná. Po zatvrdnutí má pevný, zrcadlově lesklý a naprosto hladký povrch. Má vysokou ochranu před vlhkostí vzduchu během vytvrzovacího procesu.

Je plně transparentní a je použitelná na vrstvy cca 5 mm. V případě vyšších odlitků ji doporučujeme odlévat po vrstvách, a to po částečném nebo úplném vytvrzení spodní vrstvy. Lze ji dobře probarvovat a pigmentovat. Vytvrzení za cca 24-48 hodin, dobře opracovatelná a leštitelná. Má výborné mechanické vlastnosti, vysokou pevnost a soudržnost.

Specifikace

 • Maximální tloušťka vrstvy je cca 5 mm.
 • Po vytvrzení má plně transparentní, pevný a zrcadlově lesklý povrch.
 • Je UV stabilní a odolná vůči vlhkosti ze vzduchu (omezuje tvorbu vodních skvrn, ztráty lesku a žloutnutí).
 • Je vhodná pro transparentní i probarvené odlitky, dobře se barví barvivy a pigmenty z naší nabídky.
 • Doba zpracovatelnosti 30–40 minut, (100 g, 23 °C).
 • Doba vytvrzení pro odformování 24-48 hodin (podle teploty prostředí a množství odlévaného materiálu). Finální vytvrzení a dokončení všech vazeb v pryskyřici proběhne za 10-14 dní, v tu chvíli je pryskyřici možné brousit nebo na ní odkládat předměty (platí pro vytvrzování ve stálé teplotě 20 - 25 °C).
 • Je samonivelační a hustá.
 • Je bez rozpouštědel, neobsahuje fenolické látky a je prakticky bez zápachu.
 • Lze ji použít pro zalévání všech typů materiálů (dřevo, beton, sklo apod.).
 • Viskozita směsi 600–800 cps při teplotě 25 °C.
 • Výsledná tvrdost 70–75 Shore D.

Zpracování a aplikace

Nejdříve smícháme obě složky v hmotnostním mísícím poměru 100 : 70. Každou složku je potřeba důkladně zvážit v gramech. Nejdříve do nádoby (čisté a suché) nalijeme a odvážíme složku A v požadovaném množství, vynulujeme váhu a nalijeme a odvážíme složku B v požadovaném množství. Pro usnadnění výpočtu potřebné hmotnosti složky A a B použijte naši tabulku výpočtů. Obě složky se míchají po dobu 3–4 minut (míchání ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček se střídá, přičemž je nutné seškrabávat materiál i ze stěn a dna nádoby). Po promíchání se doporučuje směs přelít do jiné čisté a suché nádoby, znovu zamíchat a poté aplikovat.

Pokud se hmota odlévá do forem, je vhodné použít silikonovou formu. V případě forem vyrobených z jiných materiálů, je nutné pro snadné vyjmutí z formy použít separátor. Nedoporučujeme použít jako formu skleněné nádoby, mohly by při vytvrzování pryskyřice prasknout. Při zalévání porézních materiálů (dřevo, beton) dochází k uvolňování vzduchových bublin do odlévané hmoty, proto je potřeba tyto předměty penetrovat. Penetraci porézních materiálů je možné provést speciální penetrací, nebo je můžete natřít tenkou vrstvou pryskyřice a po jejím zatuhnutí takové předměty zalít do požadovaného výrobku.

Pro zajištění optimální konzistence a kvalitního výsledku po aplikaci je potřeba při smíchávání zajistit dostatečnou teplotu prostředí i hmoty (cca 20 °C). Nízké teploty mají výrazně negativní vliv na konečný výsledek.

Upozornění

 • Mějte na paměti, že v pryskyřici, která má vysokou viskozitu, vždy vzniká větší množství bublin.
 • Dodržujte dobu zpracování, nepracujte s hotovou směsí déle než 30-40 minut. Při nedodržení této doby nemusí mít výrobky potřebné vlastnosti (hotové výrobky mohou být křehké) a pryskyřice se může začít v míchací nádobě ve vyšší vrstvě rychle zahřívat (tzv. exotermická reakce) a znehodnotit se.
 • Při skladování při teplotách pod 20 °C se může pryskyřice zakalit. Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. Zabraňte proniknutí vody do lahve s pryskyřicí. Po vyjmutí z lázně nechte vychladnout a poté použijte.
 • Na hotové výrobky z pryskyřice se nesmí pokládat horké předměty, jako jsou například hrnky s čajem. Výrobek by se mohl poškodit.

Bezpečnostní opatření

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby.
 • Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře.
 • Po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte.
 • Pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %).
 • Teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C.
 • Pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci.
 • Doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Bezpečnostní listy, technické listy a certifikace

Jak správně namíchat pryskyřici?

Jak vytvořit mořský břeh s pomocí pryskyřice Sea&Geode?

Standardní věty o nebezpečnosti:
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/státních předpisů. Obal znečištěný výrobkem
odevzdejte ve sběrně nebezpečneho odpadu.
Uzávěr odolný proti otevření dětmi ano
Hmatatelná výstraha před nebezpečím ano
- Označení pro nebezpečné složky: benzylalkohol; 3-(aminomethyl)-3,5,5-
trimethylcyklohexan-1-amin; 4,4'-isopropylidendifenol,
oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-
epoxypropanem, reakční produkty s 3-aminomethyl-
3,5,5-trimethylcyklohexylaminem; poly[oxy(methyl-
1,2-ethanediyl)], ?-(2-aminomethylethyl)-?-(2-
aminomethylethoxy)-

5
4x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
IK Avatar autora | 11.3.2024
S obchodem jsem spokojená objednávám už po několikáté,zkouším různé druhy pryskyřice.
5
HP Avatar autora | 27.9.2023
Velmi rychlé dodání, hned jsem vyzkoušela a jsem velmi spokojená. Určitě jsem u Vás nenakupovala naposledy!! Děkuji
5
HM Avatar autora | 30.5.2023
Skvela pryskyrice. Koupila jsem opakovane do zasoby, kdyz byla ta akce :-) Doporucuji.
5
HM Avatar autora | 18.5.2023
S obchodem jsem velmi spokojena. Potrebovala jsem pryskyrici na urcity projekt a nebyla si jista, jakou mam pouzit. Je super, ze u kazde uvadite jeji vyuziti. Jsem spokojena s velkym vyberem zbozi i cenami. Rada se k Vam opet vratim. Objednavka velmi brzy vyrizena, komunikace super. Vrele doporucuji tento eshop.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.